19 آذر 1402

مسئول و کارشناسان:

نام و نام خانوادگی: مریم وزیری

سمت: مسول آمار و مدارک پزشکی

مدرک تحصیلی : کارشناسی آمار و مدارک پزشکی

 شماره داخلی:۲۱۸

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
زهرا عابدی کارشناس آمار و مدارک پزشکی 218
 

 

 
 
شرح وظایف:

 •     نظارت وبررسی در معیارها،شاخصها،طبقه بندیها،جداول ،پرسشنامه ها ودستورالعملهای تهیه شده
 •    نظارت وبررسی درامرمحاسبات انجام شده وفرمولهای مختلف آماری بکاررفته
 •   انجام تجزیه وتحلیلهای آماری وبررسی نتایج آمارهای تهیه شده
 •    نظارت درنحوه اجرای طرحهای آماری وارزشیابی روشهاومعیارهای استفاده شده
 •     همکاری در برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان آمارویا افراد دوره ندیده
 •     تشریک مساعی وهمکاری با مسئولین واحدهای مختلف
 •     مطالعه وارائه طریق درتهیه وتدوین نشریات آماری
 •   تشکیل کمیته آمارجهت تبادل نظر کارشناسان ستادی در ارتباط باآمارهای مختلف
 •     بررسی وکنترل وجمع بندی آمارهای جمعیتی  ومحاسبه انواع شاخصهای آماری
 •     وارد نمودن کلیه زیجهای حیاتی ارسالی پس از بررسی ورفع اشکال به کامپیوتر ومحاسبه شاخصهای آن ومقایسه با شاخصهای استانی واعلام به واحدها
 •     کنترل و جمع بندی آمارهای بهداشتی خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی
 •    ارسال پس خوراندهای آماری دررابطه با اشکالات
 •    تجزیه وتحلیل آمارهای ارسا لی ومشخص نمودن نقاط قوت وضعف  خدمات ارائه شده و رسم نمودار.
 •    اجرای طرح ساماندهی آمارجهت کلیه مراکز بهداشتی درمانی ونظارت آنها
 •    برگزاری جلسات آموزشی آمارجهت کاردانها وبهورزان در طول سال  
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.