19 آذر 1402

راه های ارتباطی و لیست شماره تماس داخلی ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزآباد

 

 

آدرس : فیروزآباد - خیابان شهید سردار مقدسی - ساختمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان

تلفن: 07138724091 - 07138724092 - 07138724093 فکس: 07138723064  کد پستی:7471783133

پست الکترونیک : firbehdasht@sums.ac.ir

 

 

واحد داخلی خط مستقیم واحد داخلی خط مستقیم
مرکز تلفن 200   نظارت بر درمان 235  
مبارزه با بیماری های واگیر 201 38726819 معاونت عمومی 237 38735462
بهداشت محیط 203 38724094 مشارکت مردمی 238  
بهداشت خانواده 204-212   مسئول فناوری اطلاعات  240 38729201
بایگانی 205   فناوری اطلاعات  241  
ماشین نویسی 206   ریاست 242 38723312
کارگزینی 207-208   امور قراردادها 243  
چاپ و تکثیر 209   تاسیسات 245  
بهداشت مدارس 211   تدارکات 251 38723313
بهداشت روان 213   مسئول تدارکات 252 38723311
آموزش سلامت 214   جمعدار اموال 253  
بهداشت حرفه ای 215   انبار تدارکات 254  
تغذیه 216   درآمد 255  
امور آزمایشگاه ها 217   مسئول درآمد 259  
آمار 218   مسئول حسابداری 256  
مسئول ستاد گسترش 219 38734767 حسابداری 257  
معاونت بهداشتی 220 38723636 حسابداری 258  
ستاد گسترش 221   حسابداری 259  
مبارزه با بیماری های غیر واگیر 223 38735920 حسابداری 260  
دبیرخانه 224   اقتصاد و بهداشت 261  
حراست 231-236 38725011      
فناوری اطلاعات  232        
غذا و دارو 233 38736012      
غذا و دارو 234        
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.