19 آذر 1402

مسئول و کارشناسان:

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا عظیمی

سمت: مسئول بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت حرفه ای

 شماره داخلی:۲۱۵

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
سارا حسین زاده کارشناس بهداشت حرفه ای 215
الهام قربانی کارشناس بهداشت حرفه ای 215
 
 
 
 
شرح وظایف:
 •  انجام مطالعات و بررسی های لازم بمنظور آگاهی از وضعیت عمومی کارگاهها و کارخانجات منطقه و شناخت مسائل بهداشتی صاحبان حرف مختلف و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پیرامون آن .
 •  شناخت وآگاهی لازم از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها و کارخانجات ، معادن ، مشاغل کشاورزی و خدمات در منطقه و جمع آوری اطلاعات وآمار مربوطه و برنامه ریزی جهت بازدید از واحد های مذکور در راستای تحقق اهداف بهداشت حرفه ای .
 •  بررسی واحدهای صنعتی تازه تاسیس از نظر رعایت نکات و اصول بهداشتی و ایمنی و ارائه نظر جهت صدور پروانه بهره برداری و صدورتأئیدیه بهداشتی با توجه به استعلام ارگانهاو سازمانهی ذیربط در مراحل دریافت مجوز .
 • اعلام نواقص و صدور اخطاریه و رسیدگی به شکایات واصله در رابطه با کلیه واحد های تولیدی ( صنعت , معدن , کشاورزی ,خدمات ) با توجه به قوانین و مقررات موجود .
 •  اجرای برنامه های از پیش تعیین شده جهت جلوگیری از حوادث ناشی از کار .
 •  اندازه گیری ، نمونه برداری و ارزشیابی و ارائه طریق بمنظور کنترل عوامل زیان آور .
 •  تشکیل پرونده های بهداشتی و پزشکی و ارجاع افراد شاغل برای ادامه معاینات و تکمیل پرونده ها به مراکز درمانی ذیربط .
 •  همکاری در تنظیم و پیگیری برنام های اجرائی در زمینه مبارزه با بیماریهای ناشی از کار , بیماریهای واگیر , مسمومیت ها و حوادث و سوانح ناشی از کار با همکاری پزشک طب کار و همچنین نظارت بر انجام معاینات بدو استخدام و معاینات دوره ای .
 •  آگاهی از حدود ملی تماس شغلی عوامل بیماریزا بمنظور ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار که به نحوی از انحاء به سلامت جسمی , روانی و اجتماعی شاغلین لطمه وارد می سازد .
 •  آگاهی از مواد اولیه مصرفی ، مواد بینابینی تولید شده مواد اولیه و روشهای تولید حرف مختلف به منظور شناسایی عوامل زیان آور محیط کار .
 •  شناخت عوامل زیان آور محیط کار که به نحوی به سلامت جسمی و روانی و اجتماعی شاغلین لطمه وارد می سازد از طریق بازرسیهایی که از کارگاهها و کارخانجات به عمل می آید .
 • بررسی و شناخت کارهای سخت و زیان آور در حرف گوناگون و برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و معرفی شاغلین بمنظور انجام معاینات دوره ای .
 •  آشنائی با اصول مراقبتهای اولیه بهداشتی ( P.H.C ) و فعالیت , نظارت در زمینه ادغام فعالیتهای بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه های بهداشتی و درمانی کشور .
 •  آشنائی و آموزش و نظارت کامل در اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای .
 •  تشکیل دوره های آموزشی و باز آموزی برای بهداشتیاران کار ، بهورزان ، کاردانهای بهداشتی و اعضاء کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با توجه به دستورالعملها و آیین نامه های موجود .
 •  تشکیل کلاسهای آموزشی جهت کارفرمایان و کارگران بخشهای مختلف صنعتی و معدنی و خدماتی و کشاورزی و ...
 •  آشنایی باسیستم شبکه و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستائی و خانه های بهداشت بمنظور استفاده از توان پرسنل شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام یافته .
 •  همکاری با سایر کارشناسان بهداشتی مراکز بهداشت در زمینه اجرای و ارائه طرحهای بهداشتی و دستورالعملهای ستادی بمنظور ارتقاء سطح ارائه خدمات بهداشتی در منطقه .
 •  هماهنگی و همکاری با کارشناسان آموزش بهداشت بمنظور ارائه برنامه های آموزشی حرفه ای .
 •  آشنایی با مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی , تشکیلات وزارت بهداشت , درمان در زمینه های مرتبط با فعالیتهای بهداشت حرفه ای .
 • جمع آوری و ارسال بموقع آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای مطابق با فرمهای مصوب با تکمیل فرم های آماری بهداشت حرفه ای پس از بررسی کارگاهها و کارخانجات برابر دستور العمل های موجود و تهیه گزارش و ارسال آن به واحد های ذیربط .
 •  انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق .