19 آذر 1402

مسئول و کارشناسان:

نام و نام خانوادگی: لیلا قهرمانی

سمت: مسئول بهداشت و سلامت روان

مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت روان

 شماره داخلی:۲۱۳

 

نام و نام خانوادگی

 سمت

            شماره داخلی

محمود رضا محضری

        کارشناس بهداشت روان

            ۲۱۳

زیبا مرادی

       کارشناس بهداشت روان

            ۲۱۳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شرح وظایف:
  • تهیه و تنظیم برنامه آموزشی به منظور آشنایی مردم با اصول بهداشت روان
  • بررسی و تحقیق در مورد بیماریهای روانی و تعیین نوع و حجم این بیماریه
  •  تهیه و تنظیم استانداردهای لازم جهت بهداشت روان و نظارت بر اجرای آنه
  •  شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوطه و ارائه نظارت مشورتی و تخصصی     
  • شرکت در گروه بهداشت روانی به منظور مصاحبه و شناخت بیماری و انجام روشهای پیشگیری در این زمینه
  • انجام آزمونهای روانی از قبیل آزمون هوش ، شخصیت و استعداد های افراد
  • تهیه و تنظیم برنامه های بهداشت روان جهت نگاهداشت سلامت روانی و پیشگیری از بروز بیماریهای روانی
  • نظارت بر حسن جریان امور در مراکز و خانه های بهداشت و کو.شش در بهبود و گسترش برنامه ها
  • تهیه آمار و گزارش های لازم