19 آذر 1402

مسئول واحد دبیرخانه مرکز بهداشت

 نام ونام خانوادگی : فریده حدائق

سمت: مستول دبیرخانه

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم

شماره تماس مستقیم: 09171389841

شماره 38724091-(داخلی 244)

 

شرح وظایف:

 • ثبت و شماره گذاری نامه های دستی ومهر کردن آنها
 • ارسال نامه های ارسال شده از مدیریت به مراکز و خانه بهداشت و واحدهای ستادی – واحدهای اداری و   پزشکان خانواده  و مراقبین سلامت-دندانپزشکان- ماماها – فیزیوتراپی – پزشکان  محترم بخش خصوصی غیره و پرینت و تفکیک فرم های پزشکان 
 •  ثبت واسکن کردن فرم های بازدید از داروخانه های فیروزآباد – قیر –میمند  فراشبند وارجاع از طریق اتوماسیون به مقام مافوق
 • ذخیره کردن کل نامه ها و زدن بر روی فلش و تنظیم کردن آنها جهت ارسال به شبکه دولت
 • پرینت نامه هایی که متصل به شبکه دولت نیستند و ارجاع به مسئول اداره جهت اطلاع رسانی امورات صورت گرفته
 • امضا گرفتن  تعدای از نامهای اداری که از طریق اتوماسیون صورت نمی گیرند و ثبت کردن آن و امضا از مسئول واحد
 • دریافت نامه ها و پرونده های رسیده و ارجاع آنها به متصدیان مربوطه
 • ثبت موضوع و شماره نامه های وارده و صادره در دفتر اندیکس
 • تفکیک و توزیع نامه هابرای ارجاع به اقدام کننده ، واحد های مختلف و سایر ادارات
 • پاسخگوئی به ارباب رجوع در حدود وظائف محوله
 • انجام سایر امور طبق نظر مقام مافوق
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.