19 آذر 1402

مسئول و کارشناسان:

نام و نام خانوادگی: آزاده لهراسبی

سمت: سرپرست آزمایشگاه

مدرک تحصیلی : کارشناس آزمایشگاه

شماره تماس مستقیم:

 شماره داخلی:

 

ردیف نام مرکز نام و نام خانوادگی  فنی پذیرش خدمات
1 آزمایشگاه مرکزی فیروز آباد اسماعیل ریحانی *    
2 آزمایشگاه مرکزی فیروز آباد سعید رحمانی *    
3 آزمایشگاه مرکزی فیروز آباد خیراله ناصری *    
4 آزمایشگاه مرکزی فیروز آباد چنگیز منصوری *    
5 آزمایشگاه مرکزی فیروز آباد رضوان چگینی *    
6 آزمایشگاه مرکزی فیروز آباد سمیرا خلیفه *    
7 آزمایشگاه مرکزی فیروز آباد الهه شاکری *    
8 آزمایشگاه مرکزی فیروز آباد مرضیه مرزبان *    
9 آزمایشگاه مرکزی فیروز آباد آروین بیات *    
10 آزمایشگاه مرکزی فیروز آباد آوا روستا *    
11 آزمایشگاه مرکزی فیروز آباد زهرا رضایی *    
12 آزمایشگاه مرکزی فیروز آباد سمیه مرادی   *  
13 آزمایشگاه مرکزی فیروز آباد زهره گورکانی   *  
14 آزمایشگاه مرکزی فیروز آباد محمد رجبی     *
15 آزمایشگاه مرکزی فیروز آباد جواد احمدی     *
16 سایت نمونه گیری روستای جایدشت مریم شیدایی *    
17 آزمایشگاه مرکز میمند الهه پور قربان *    
18 آزمایشگاه مرکز میمند محمد راستی *    
19 آزمایشگاه مرکز جوکان رامین نجفی *    
20 آزمایشگاه مرکزی فیروز آباد مهدی نامدار *    

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.