19 آذر 1402

مسئول واحد

 نام ونام خانوادگی : محبوبه قهرمان زاده

سمت: مسئول واحد دهان و دندان

مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت کار دهان و دندان

شماره داخلی : 235

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.