19 آذر 1402

مسول و کارشناسان:

نام ونام خانوادگی : پیمان فارسی

سمت: مسئول کارگزینی

مدرک تحصیلی:کارشناس مدیریت

شماره داخلی :۲۰۷

نام ونام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

حلیمه اکبری

کارگزین

208

نجمه جهانی

کارگزین

208

قاسم علمیان

کارگزین

207

 
 
شرح وظایف:

·             مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی در سطح  مرکز .

·                پاسخگویی به سئوالات استخدامی مراجعین و کارکنان .

·              صدور احکام استخدام،انتصاب، ترفیع ، فوق العاده ها و تغییر ضریب  حقوق و ارتقاء گروه استخدامی کارکنان رسمی ، پیمانی و خرید خدمت برابر مقررات .

·              صدور احکام انتقال،ماموریت، مرخصی بدون حقوق، تعلیق، بر کناری و خروج از خدمت و ثبت مرخصی های استحقاقی ، استعلاجی ، بدون حقوق .

·               انجام امور بازنشستگان، موظفین، وراث آنان و از کار افتادگان .

·                نظارت بر نگهداری پرونده های استخدامی کارکنان بازنشسته و تهیه و تنظیم آمارهای مربوطه  .

·              نظارت بر ورود و خروج ،غیبت و حضور کارکنان .

·               انجام سایر وظائف مربوطه شغلی طبق نظر مقام مافوق .

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.