19 آذر 1402

مسئول و کارشناسان:

نام و نام خانوادگی :سمیه هاشمی

سمت :مسول ستاد توسعه و گسترش شبکه 

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط

شماره تماس مستقیم  :۳۸۷۳۴۷۶۷

شماره داخلی:۲۱۹

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
سعید طیبی دوست کارشناس ستاد 221
فرانک پژوهش کاردان ستاد 221
 
 
شرح وظایف:
 •  تعیین پراکندگی جغرافیایی واحدهای بهداشتی در منطقه و نمایش آن در نقشه .
 •  بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش و یا تبدیل واحدها .
 •  بررسی و تطبیق نیروی انسانی منظور شده برای واحدها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن .
 •  نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی ، ادغام خدمات و هماهنگی واحد های بهداشتی .
 •  تهیه و اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه.
 •  مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی که به واحدهای بهداشتی اعزام می شوند.
 •  مشارکت و پیگیری پروژه های جدید مربوط به سیستم خدمات .
 •  بررسی و تعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی منطقه و پیگیری تامین آنها .
 •  توزیع و اعزام نیروهای مستعد خدمت و پیام آوران بهداشت سهمیه مرکز بهداشت منطقه و نظارت بر نحوه خدمت آنان .
 •  گزارش تنگناها و نارسائیهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب.
 •  هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه .
 •  همکاری با مرکز آموزش بهورزی برای انتخاب و تربیت بهورزان بومی .
 •  نظارت بر آموزش کادر کمکی مورد نیاز مرکز بهداشت .
 •  انجام سایر دستورات مربوط به خدمات بهداشتی منطقه .