19 آذر 1402

مسئول و کارشناسان:

نام و نام خانوادگی: فاطمه صلاحی

سمت : مسئول امور قراردادها

تحصیلات: کارشناسی

شماره تماس داخلی: ۲۴۳

 

شرح وظایف:

·         تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان بصورت فرمت استاندارد و اخذ تاییدیه های مالی و حقوقی از کارشناسان مربوطه

·         بررسی و اعلام نظرات کارشناسی در خصوص قراردادهای ارسالی از واحدها و مطابقت قراردادهای پیشنهادی واحدها با موازین حقوقی و مالی و غیره

·         تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی قراردادها و استخراج و ارائه آمار در خصوص قراردادهای منعقده (مناقصه‌ها/مزایده‌ها)

·         تهیه چک لیست کنترل کلیه اسناد مناقصه/مزایده، توزیع اسناد مناقصه و مزایده و تشکیل جلسات توجیهی 

·         بروز رسانی و درج آگهی های چاپ شده به همراه اسناد در پایگاه ملی مناقصات و سایت مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی

·         اصلاح فرآیندهای مناقصه و مزایده بر اساس قوانین، مقررات و آئین نامه و آموزش و اطلاع رسانی به واحدها

·         صدور مجوز مناقصه و مزایده و صدور دعوتنامه جهت اعضاء کمیسیون و مناقصه گران و اعضای کمیته فنی و بازرگانی

·         برگزاری مناقصه عمومی، محدود و مزایده و ترک تشریفات

·         تشکیل جلسات کمیته فنی بازرگانی جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصه دو مرحله ای

·         تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه /مزایده جهت بررسی اسناد و تعیین برنده با مناسب ترین قیمت پیشنهادی

·         ابلاغ صورتجلسات کمیسیون مناقصه و مزایده به واحدهای تابعه جهت انعقاد قرارداد با شرکت/شخص برنده  

·         ارائه راهنمایی های لازم به رابطین واحدها،

·         مکاتبه با امور مالی جهت آزاد سازی سپرده شرکت کنندگان که برنده نشده اند و نگهداری سپرده برنده شدگان تا زمان اخذ ضمانت نامه حسن انجام کار

·         ۱۴ . تنظیم آگهی مناقصه و مزایده جهت درج در روزنامه

·         مکاتبه با تدارکات جهت اخذ هزینه انتشار آگهی از برنده مناقصه و مزایده

·         ارسال اطلاعات مناقصه ها و مزایده ها همزمان با درج آگهی در روزنامه به اداره بازرسی کل کشور

·         تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین قیمت پایه جهت خدمات قابل واگذاری

·         اظهار نظر نسبت به پیش نویس قراردادهای خرید اقلام عمده و فعالیت های خدمات عمومی و پشتیبانی و رعایت جنبه های حقوقی و تضامین آنها

·         بررسی دلایل توجیهی و اسناد ارسالی از واحدها جهت برگزاری ترک تشریفات مناقصه و هماهنگی های لازم در رابطه با تشکیل جلسات آن ها

·         برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز داخلی و خارجی