19 آذر 1402

مسئول و کارشناسان:

نام و نام خانوادگی: مهسا شهریاری

سمت: معاونت غذا و دارو

مدرک تحصیلی : دکترای داروسازی

شماره تماس مستقیم: ۳۸۷۲۶۰۱۲

 شماره داخلی:۲۳۳

 
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
فریده نجفی کارشناس غذا و دارو 233
محمد باقری کشکولی کارشناس صنایع غذایی 232
 

 

 
شرح وظایف:

معاونت غذا و داروی استان شامل ۵ بخش مدیریتی به شرح ذیل می باشد :
- مدیریت نظارت بر مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
- مدیریت نظارت بر دارو و مواد مخدر
- مدیریت آزمایشگاه مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
- مدیریت تحقیق و توسعه
- مدیریت امور اداری و مالی
عملکرد شبکه بهداشت و درمان درحوزه معاونت غذا و دارودر سه بخش مدیریتیذیل می باشد:
- مدیریت نظارت بر مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
- مدیریت نظارت بر دارو و مواد مخدر
- مدیریت تحقیق و توسعه
شرح وظایف شبکه درحوزه معاونت غذا و دارو مدیریت نظارت بر مواد خوارکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی :
۱-تحت پوشش قرار دادن کارخانجات و مراکز تولید ، فرآوری ، بسته بندی ، نگهداری ، توزیع وعرضه مواد خوراکی و آشامیدنی
۲-بازدید از کارخانجات تحت پوشش
۳-هماهنکی با رئیس شبکه جهت انجام بازدید از کارخانجات تحت پوشش با حضور ایشان
۴-نمونه برداری از موارد مذکور در کارخانجات تحت پوشش
۵-پیگیری شکایات واصله تا حصول نتیجه
۶-برگزاری جلسات بین بخشی
۷-همکاری با بازرسان استانی در بارزسی مورد ( حسب ضرورت ) از مراکز تولید ، فرآوری ، بسته بندی ، نگهداری و توزیع و عرضه مواد خوراکی و آشامیدنی
۸-همکاری در اطلاع رسانی ،آموزش و صدور اعلامیه های لازم جهت بالا بردن آگاهی عمومی در خصوص سلامت مواد خوراکی و آشامیدنی
۹-همکاری در ارزیابی دوره ای سطح ایمنی و سلامت مواد خوراکی و آشامیدنی
شرح وظایف شبکه درحوزه معاونت غذا و دارو مدیریت نظارت بر امور دارو:
۱-رفع نواقص اعلام شده توسط بازرسان معاونت
۲-پاسخدهی به مکاتبات معاونت
۳-نظارت بر نحوه عملکرد مراکز ارائه خدمات داروئی شامل انبار داروئی بیمارستان و شبکه ، داروخانه های بخش خصوصی و دولتی اعم از مراکز بهداشتی ، درمانی شهری و روستائی ، بیمارستانهای دولتی خصوصی
۴-تدارک داروهای مورد نیاز شهرستان از مراکز توزیع کننده داروهای خصوصی و دولتی
۵-نظارت بر نحوه مصرف داروهای مخدر بیمارستانی
شرح وظایف شبکه در حوزه معاونت غذا و دارو مدیریت تحقیق و توسعه R&D :
۱-اموزش گروههای داروئی و غذائی
۲-آموزش گروههای درمانی ( پزشک، دندانپزشک ، داروساز ، پرستار و ... )
۳-تهیه مطالب کمک آموزشی بر اساس نیازهای عملی پزشکان ، داروسازان و سایر رده های مرتبط با حوزه غذا ودارو
۴-ارتقاء فرهنگ عمومی مصرف غذا و دارو
۵-پاسخگوئی به سوالات مرتبط با داروی شهروندان ،پزشکان ، داروسازان و سایر کادر پزشکی