19 آذر 1402

مسئول و کارشناسان:
 

نام ونام خانوادگی : سمیه نامداری

سمت: مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

شماره تماس مستقیم: ۳۸۷۲۹۲۰۱

شماره داخلی :۲۴۰

 

نام ونام خانوادگی سمت شماره داخلی
خلیل رضایی رابط فناوری اطلاعات ۲۴۱
محمد صالح قربانی پور کارشناس فناوری اطلاعات ۲۳۲
 
 
شرح وظایف:

 •     تهیه شناسنامه کامپیوتر  و سایر تجهیزات 
 •     اجرای طرح شبکه ای کردن کامپیوترها
 •     انجام مراحل کارشناسی خرید ،تعمیر وبروز درآوری تجهیزات IT
 •    نظارت برنرم افزارهای انبارتدارکات،انبار دارویی،آزمایشگاه، پذیرش 
 •    رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترهای شبکه .
 •    تأیید درخواست خرید تجهیزات کامپیوتری واحدها .
 •    تهیه لیست خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری .
 •    تأیید پیش فاکتور قطعات کامپیوتری .
 •    مسئول وب سایت شبکه بهداشت ودرمان .
 •     به روزرسانی ودرج اخبار در وب سایت شبکه.
 •     امور مربوط به اتوماسیون اداری شبکه.