19 آذر 1402

درسال ۱۳۲۶ اولین درمانگاه بهداری درشهر فیروزآباد شروع به فعالیت کرد.اولین پزشکان این شهر آقای دکتر ذبیهی،دکتر شمتوپ ،دکتر ملک نیا، دکتر آل منصورودکتر آموزگار بودند علیرغم محرومیت این شهر وکمبود شدید امکانات کماکان این درمانگاه فعال وبه مرور زمان  واحدهایی چون  داروخانه وتزریقات وپانسمان مشغول فعالیت بوده اند وعملهای کوچک نیز انجام می شده است.درحال حاضر با اختصاص هزینه هایی این ساختمان به مرکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی شماره یک تبدیل گشته ودرخدمت مردم این شهر می باشد. در سال  ۱۳۶۴ ساختمان اصلی این شبکه احداث گردید و دارای دو ساختمان جدا از هم وواحد های مختلف اداری ودرمانی همچون حسابداری ،روابط عمومی ، امین اموال، و.. واحد مبارزه بابیماریهای واگیر ازقبیل مالاریا،تب مالت، حصبه و.. واحد تنظیم خانواده،آموزش سلامت مشغول فعالیتند.