19 آذر 1402

معرفی معاونت ها
 
معاونت بهداشت 
نام و نام خانوادگی :آقای بهادر قهرمانی
شماره تماس :071-38723636
داخلی: 220
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.