19 آذر 1402

نام و نام خانوادگی : محمد دوله
پست مربوطه : ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزآباد
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بهداشت محیط - دانشجوی دکترای بهداشت محیط
 سوابق اجرایی : جانشین رییس شبکه داراب - رییس مرکز بهداشت ارسنجان
 
 
 تلفن تماس : ۰۷۱۳۸۷۲۳۳۱۱
تلفن داخلی :۲۴۲
 
 شرح وظایف:
 1. نظارت و سرپرستی کلیه امور بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و اداری مرکز .
 2. تعیین خط مشی های لازم به مسولین مراکز بهداشتی درمانی و مسولین واحدها و کمیته ها
 3. نظارت و سرپرستی بر تنظیم بودجه سالانه و امضاء اسناد مالی پس از رسیدگی .
 4. تصویب یا تعیین خط مشی و یا مقررات مربوط به خدمات درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی مرکز .
 5. نظارت بر اجرای قانون واگذاری بخشی از امور مرکز مثل امو ر خدماتی و تأسیساتی به بخش خصوصی
 6. ایجاد هماهنگی لازم با مقامات دانشگاه در مورد امور درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی و تأمین نیازمندیهای مرکز .
 7. ارائه پیشنهادات لازم جهت تأسیس یا توسعه بخشهای مرکز به مقامات ذیربط و پیگیری آنها .
 8. مطالعه و بررسی وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات بیمارستانی بمنظور تأمین نیازمندیهای مرکز .
 9. سرپرستی جلساتی و کمیته ها که بمنظورهای مختلف تشکیل می شود .
 10. فراهم کردن امکان برگزاری آموزشهای لازم به کادر فنی مرکز بهداشتی درمانی بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بیماران .
 11. شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی پزشکی بمنظور ارتقاء سطح علمی .
 12. ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذیربط دانشگاه .
 13. نظارت و کنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فنی و تجهیزاتی مرکز جهت تأمین کسری آنها .
 14. ارزیابی فعالیت واحدهای تابعه مرکز بمنظور تسریع و بهبود درانجام امور مربوطه وبرنامه ریزی صحیح تردربخش ها
 15. امضاء کلیه نامه ها، احکام و مکاتبات اداری و مالی مرکز .
 16. نظارت و سرپرستی بر کار کلیه کارکنان مرکز .
 17. تایید نهایی ارزشیابی کلیه کارکنان مرکز . 
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.