19 آذر 1402

پرسش و پاسخ

مراحل و ترتیب انجام معاینات بدو استخدامی ودوره ای شاغلین وکارگران چگونه است؟

۱. مراجعه به مرکز شماره ۲ به آدرس زمین شهری جنب آزمایشگاه مرکزی جهت اخذ نوبت

۲. مراجعه به آزمایشگاه مرکزی به صورت ناشتا

۳. ارائه نتایج آزمایشهای انجام گرفته به همراه فرم تکمیل شده عکس دار به درمانگاه شماره ۲ )فقط در روزهای یکشنبه و سه شنبه  ) خانم بزرگی زاده

۴. ارائه نتایج آزمایشهای انجام گرفته به همراه فرم تکمیل شده عکس دار به واحد طب کار

۵. انجام تست های مورد نیاز (شنوایی و تست ریه)توسط کارشناس بهداشت حرفه ای و تائید نهایی نتایج آزمایشها توسط پزشک طب کار دکتر زارعی

۶. دریافت گواهی صحت مزاج(یک برگ تصویر عدم اعتیاد) از مرکز شماره ۲

۷. صدور گواهی صحت مزاج (داشتن یک قطعه عکس ) در این مرحله جهت صدور کارت سلامت شغلی الزامی می باشد.

۸. مراجعه به قسمت امور اداری مرکز طب کار جهت امضاء گواهی صادر شده

۹. مراجعه به دبیرخانه مرکز طب کار  جهت مهر و درج شماره نامه

مراحل گردش کار در خصوص تعویض پزشک خانواده

1. مراجعه به پزشک مربوطه و دریافت نامه خروج

۲. ممهور شدن دفترچه ها با مهر خروج

۳. انتخاب پزشک جدید و دریافت نامه از ایشان

۴. مراجعه به واحد ستاد هماهنگی ( آقای لاچینی و طیبیان ) از ۱تا ۵ هر ماه جهت ویرایش سامانه

۵. ممهور شدن دفترچه ها توسط پزشک جدید

مراحل صدور گواهی عدم اعتیادشاغلین اداره ها وکارگران چگونه است ؟

۱. مراجعه به دبیرخانه  مرکز شماره ۲جهت تائید عکس

۲. مراجعه به ازمایشگاه مرکزی (از ساعت ۵/۷صبح لغایت ۵/۹صبح) واقع در زمین شهری فاز ۱ جنب مرکز شماره ۲

۳. مراجعه به دبیرخانه مرکز طب کار  وارائه نتیجه آزمایش جهت صدور گواهی عدم اعتیاد

۴. مراجعه به دفتر ریاست مرکزطب کار  جهت امضاء

۵. مراجعه به دبیر خانه  مرکز طب کار جهت مهر ودرج شماره نامه

مراحل تایید فرم گواهی پزشکی کارکنان ادارات دولتی

۱. مراجعه به پزشک معتمد شبکه بهداشت جهت تایید گواهی

۲. اخذ فرم اداره مربوطه و شماره حساب از رابط شورا خانم صلاحی واحد ستاد هماهنگی

۳. واریز فیش ۱۵۰۰۰ ریالی به شماره حساب داده شده

۴. مراجعه به خانم صلاحی و تحویل فیش و فرم تکمیلی اداره مربوطه

۵. مراجعه پس از دو هفته جهت اخذ نتیجه

مراحل گردش کار در صدور پروانه کسب چگونه است؟

1. تحویل برگ استعلام دریافت شده از مجمع امور صنفی شهرستان ، نمایندگی های مجمع امور صنفی بخش های تابعه و یا اداره بازرگانی شهرستان فیروزآباد

۲. ثبت ورود نامه مربوطه در دفتر اندیکاتور مرکز بهداشت شماره ۲

۳. تسلیم استعلام ثبت ورود شده در دفتر اندیکاتور مرکز بهداشت به واحد بهداشت محیط و مواد غذایی

۴. ارجاع استعلام به کارشناس و یا کاردان مرکز بهداشتی درمانی مربوطه یا کارشناسان ستادی(حداکثر ظرف ۱۵ روز پاسخ داده شود

۵. تسلیم گزارش بازدید کاردان یا کارشناس واحد بهداشت محیط بازدید کننده به واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت

۶. صدرو پاسخ صلاحیت و یا عدم صلاحیت بهداشتی با توجه به گزارش بازرس (مقررات ماده ۱۳) و ارسال آن به مرجع استعلام کننده