19 آذر 1402

مسئول واحد

 نام ونام خانوادگی : علی شهبازی

سمت: کارشناس تجهیزات پزشکی

مدرک تحصیلی : کارشناسی تجهیزات پزشکی

شماره داخلی : 243

 

شرح وظایف:

 1.  بررسی و کارشناسی نیاز تجهیزات پزشکی مراکز تحت پوشش اعم از جمع آوری نیاز و تخمین بودجه هر مرکز
 2. کارشناسی کیفیت و بررسی قیمت تجهیزات پزشکی جهت خرید دستگاه
 3.  انجام فعالیت های مرتبط با اخذ مجوزهای مرتبط با تجهیزات پزشکی
 4.  بررسی قراردادهای خرید تجهیزات پزشکی از لحاظ مشخصات فنی دستگاههابررسی و تایید فاکتورهای خرید
 5.  تعیین هزینه های طول عمر تجهیزات پزشکی
 6.  بررسی موجودی انبار تجهیزات پزشکی
 7.  توزیع تجهیزات پزشکی در مراکز براساس نیاز
 8.  کارشناسی تجهیزات اسقاط و مازاد
 9.  نظارت بر فرآیند خرید تجهیزات پزشکی مراکز تابعه
 10. کارشناسی و نظارت بر کمیته خرید مراکز
 11. بررسی و تعیین مشخصات فنی تجهیزات پزشکی
 12.  تهیه چک لیستهای نظارتی تجهیزات پزشکی
 13.  پیشنهاد ارتقاء چک لیستهای ارزشیابی مراکز بهداشتی-درمانی
 14.  گردآوری استاندارد و تخصیص و چیدمان تجهیزات پزشکی متناسب با هر بخش
 15.  کارشناسی رسیدگی به شکایات مرتبط با تجهیزات پزشکی
 16.  ارزشیابی مراکز بهداشتی – درمانی دولتی و خصوصی
 17.  بررسی و کارشناسی صدور پروانه بهره برداری مرتبط با تجهیزات پزشکی در منطقه تحت پوشش دانشگاه
 18. انجام ماموریتهای مرتبط با مراجع ذیصلاح حقوقی و نظارتی در سطح دانشگاه و وزارتخانه
 19.  انجام ماموریتهای مرتبط با مراجع ذیصلاح قضائی در حوزه تجهیزات پزشکی
 20.  نظارت بر عملکرد شرکتهای ارائه دهنده خدمات کنترل کیفی و صادرکننده گواهینامه های مدیریت کیفیت در حوزه تجهیزات پزشکی
 21. بازدیدهای دوره ای و موردی تجهیزات پزشکی
 22.  تدوین چک لیست نظارت بر واحدهای توزیع تجهیزات پزشکی
 23.  نظارت بر عملکرد شرکتها و اصناف تجهیزات پزشکی در منطقه تحت پوشش
 24.  نظارت بر رعایت استانداردها در واحدهای تولیدی تجهیزات پزشکی در منطقه تحت پوشش
 25. نظارت بر فاکتورهای خدمات پس از فروش
 26.  نظارت بر قراردادهای خدمات پس از فروش
 27.  نظارت بر فرآیندهای امحاء و اسقاط تجهیزات پزشکی
 28.  نظارت بر نقل و انتقال تجهیزات پزشکی
 29.  نظارت بر ارتقاء و به روز رسانی سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی
 30.  پیشنهاد بودجه نگهداشت تجهیزات پزشکی