18 آذر 1402

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شهید اکبری

کل جمعیت تحت پوشش: ۳۳۰۹۰

جمعیت تحت پوشش به تفکیک مرد: ۱۶۵۲۴

جمعیت تحت پوشش به تفکیک زن :۱۶۵۶۶

 

ردیف  

نوع مرکز تحت پوشش

نام مرکز تحت پوشش

۱

پایگاه سلامت شهری

امام حسن (ع)

۲

پایگاه سلامت ضمیمه

شهید اکبری

۳

خانه بهداشت

خویدجان

۴

خانه بهداشت

ده بین

۵

خانه بهداشت

سرتل

۶

خانه بهداشت

سرگر

۷

خانه بهداشت

خوید مبارکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس: خیابان معلم . جنب فروشگاه کارکنان شبکه بهداشت . مرکز خدمات جامع سلامت شهید اکبری

شماره تماس : ۰۷۱۳۸۷۳۵۳۰۹

 

-----------------------------------------------------------------------

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی میمند
 

کل جمعیت تحت پوشش: ۱۸۲۶۷

جمعیت تحت پوشش به تفکیک مرد: ۹۱۷۲

جمعیت تحت پوشش به تفکیک زن :۹۰۹۶

 

ردیف  

نوع مرکز تحت پوشش

نام مرکز تحت پوشش

۱

پایگاه سلامت شهری

ولیعصر

۲

خانه بهداشت

آبگل

۳

خانه بهداشت

پرزیتون

۴

خانه بهداشت

صحراسفید

۵

خانه بهداشت

گنک

۶

خانه بهداشت

امیرسالار

 

 

 

 

 

 

 

 
 
آدرس: میمند. خیابان گلستان، مرکز بهداشتی درمانی امام رضا (ع)، مرکز خدمات جامع سلامت میمند
 

 

 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.