خطهاي مستقيم شبكه3-38724091و 38730207

       

                   شماره تلفن داخلي واحدهاي مركز

نام واحدشماره داخلي
آمار218
آموزشگاه بهورزي248

امور دارو

232

بايگاني

205

بهداشت حرفه اي

215

بهداشت خانواده (خانم رهبر)

212

بهداشت خانواده

204

بهداشت مدارس

211

بهداشت محيط

203

پزشك واگير

201

تداركات(مسؤل)

252

تداركات

251

رايانه (خانم نامداري)

240

تغذيه

216

جمعدار اموال

253

حراست

236

حسابداري(مسؤل)

256

حسابداري(خانم صلاحي)

258

دبير خانه

224

در آمد

239

ستاد شبكه

219

غير واگير

223

كارگزيني

207

ماشين نويسي

206

مديريت

242

معاونت بهداشتي

220

مركز

9

نظارت بر درمان

235

واگير

201

امور عمومي

237
 

 

            شماره تلفن مراكز شهري شهرستان فيروزآباد

رديفنام مركزشماره تلفن
1مركز بهداشتي شماره 138735309
2مركز بهداشتي شماره 238732497
3مركز بهداشتي شماره 338729180
4مركز بهداشتي شماره 438728816
5مركز بهداشتي شماره 538724645
6مركز بهداشتي ميمند38772007
7انبار دارويي38729013

 

 

 

           شماره تلفن مراكز روستايي شهرستان فيروزآباد

رديفنام خانه بهداشتشماره تلفن
1باوريان6512180
2بيروكان6514158
3اميرسالار6511334
4مهكويه سفلي6519188
5صحرا سفيد6513468
6دارنجان لر6515431
7وحدت آباد6515416
8مراد آباد6516403
9بنه خفرك6516404
10دادنجان6518332
11ميگلي6518333
12زنجيران6363382
13اسماعيل آباد6412026
14جوكان6412027
15شبانكاره6511207
16پرزيتون6522587
17احمد آباد6392635
18دهبرم6392636
19موشگان6312387
20نودران6312389
21بايگان6452680
22مورچ شهرك6452681
23خويد جان6540048
24ده بين6540047
25اسلام آباد6540046
26خويد مباركه6542508
27گيلك6542507
28سرتل6543441
29رودبال6545278
30شهرك شهيد دستغيب6546169
31دهويه6546168
32محمد آباد6234922
33سرگر6543440
34كمال آباد6312009
35جايدشت (1)6323300
36جايدشت (2)6324218داروخانه ها

مرکزشماره تلفن
داروخانه بیمارستان قائم (عج)38731102
داروخانه شبانه روزی دکتر معین38725867
داروخانه دکتر پولادی38729090
داروخانه دکتر جعفری زاده38725009
داروخانه دکتر خلیلی38725014
داروخانه دکتر خوشنودی38725321
داروخانه دکتر رسول پناه38728417
داروخانه دکتر قاسمی38732700
داروخانه دکتر مهربانیان38722625
داروخانه دکتر معتمدی (میمند)38772692

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-29 7:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ