واحد تدارکات:

 

فعاليتهاي جاري :

 

1-          اقدام درتهیه وخریدلوازم موردنیازواحدهابرابرمقررات وتحویل آن به انبار.

2-          نظارت درتهیه وخریداقلام موردنیازواحدهاباتوجه به بودجه مربوطه .

3-         تهیه دستورالعمل های لازم درموردمشخصات وحدودبهای اقلام تدارکاتی وارائه راهنمائیهای لازم.

4-          نظارت مستقیم برنحوه کارکارپردازان ومأموران خرید.

5-          انجام بررسیهای لازم بمنظوربازاریابی وآگاهی ازنوسانات قیمتها.

6-          تهیه پیشنهادبمنظورفروش یاتعویض کالاووسایل اسقاط،نیمه اسقاط ونامناسب.

7-          پیش بینی وبرآوردنیازهاواحتیاجات آینده براساس اطلاعات جمع آوری شده.

8-          تأمین وخریدبموقع احتیاجات درسال ،بطوریکه بنفع سازمان باشد.

9-          نظارت درامرنگهداری وحفاظت کالاها وموادتدارکاتی .

10-         تهیه گزارش ازفعالیت اقدامات انجام شده به مقام مافوق .

11-         انجام سایرمحوله طبق دستورمقام مافوق .

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-18 16:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ