الف:نظارت بر درمان
ü      جلوگیری از انجام فعالیتهای درمانی غیر قانونی و بدون مجوزهای لازم در سطحمنطقه
 
ü      نظارت بر حسن انجام کلیه خدمات درمانی در تمام واحدهای درمانی دولتی وخصوصی در منطقه در چارچوبضوابط ومقررات مربوطه
 
 
ü      تدوین تبیین و ابلاغ دستورالعملها وقوانین موجود در حیطه فعالیتهای درمانی و التزام واحدهای تحت پوشش به اجرای دقیق قوانین و رعایت تعرفه های ابلاغیاز سوی وزارت بهداشت ودرمان
 
ü      اطلاع رسانی در سطح عموم مردم در مورد اصلاح فرهنگ درمان
ü      رسیدگی به شکایات واصله مردمی در زمینه نقایص و تخلفات درمانی در واحد های تابعه تحت پوشش وارائهگزارش به ریاست شبکه و درصورت نیاز ارجاع به مراجع ذیصلاح
 
ü      ارتباط مستمر با اداره نظارت بر درمان استا ن جهت رفع ابهامات احتما لی در جهت ارایه خدمات بهتر
 

 
ب:اشتغال( جویندگان کارو تسهیلات)

 
ü      اطلاع رسانی وثبت نام جویندگان کار وفارغ التحصیلان گروه پزشکی وپیراپزشکی جهت ارائه وام
 
ü      معرفی افرادجویای کار به مراکز متقاضی نیرو(پس از هماهنگی با ستاد اشتغال)
 
ü      ارسال اسامی افراد مشغول به کارشده به ستاد اشتغالدانشگاه جهت وارد کردن درسایت در 25 ام هر ماه
 
ü      ارسال فرم مشخصات جویندگان کار در 25ام هر ماه
 
ü      ارسال فرم درخواست وام به همراه مدارک لازم از طریق مکاتبه به امضای سرپرست محترم شبکه
 
ü      ارسال فرم جویندگان کار تکمیل شده در 25ام آخر هر فصل
 
ü      اعلام موقعیتهای کاری به ستاد اشتغال دانشگاه
 
ü      اولویت بندی درخواستهای وام در شهرستان به تایید سرپرست محترم شبکه
 
ü      توجیه افراد متقاضی تشکیل شرکت تعاونی دررابطه بااعضا و نحوه تقاضا ومنظوره فعالیت
 
ü      ارسال تقاضای تشکیل شرکت تعاونی از طزیق مکاتبه به امضای سرپرست محترم شبکه به رییس محترم ستاد اشتغال دانشگاه
ü      ارسال گزارش کار فصلی در 25ام آخر هر فصل به ستاد اشتغال دانشگاه
        
ج: شورای پزشکی
 
ü      تشکیل پرونده جهت مراجعین
ü      ارجاع پرونده ها به پزشک متخصص معتمد شبکه قبل از طرح در کمیسیون
 
ü      تشکیل هفتگی جلسه شورا
 
ü      ارجاع پرونده های شورا به اداره شورای پزشکی استان
 
ü      ارسال لیست اسامی مراجعین شورا به همراه فیشهای واریزی مربوطه به مرکز استان آخر هر ماه
 
ü      بایگانی تصویر نتیجه کمیسیون به عنوان سابقه جهت مراجعات بعدی در پرونده
ü      د: امور رسیدگی به شکایات و کمیسیون ماده 11 تعزیرات
-          رسیدگی به پرونده شکایتی مراجعین به صورت مذاکره تلفنی و شفاهی و کتبی
-          ارجاع پرونده شکایات به کمیسیون ماده 11 تعزیرات شهرستان
ü      ارجاع پرونده شکایات از کمیسیون ماده 11 تعزیرات به مراجع قضایی
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-7-9 10:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ