واحد دبیرخانه

 

اهم شرح وظایف: 

 

  •        دريافت نامه ها و پرونده هاي رسيده و ارجاع آنها به متصديان مربوطه .
  •        ثبت خلاصه مشخصات و جريان نامه هاي وارده و صادره در دفتر انديكاتور.
  •        ثبت موضوع و شماره نامه هاي وارده و صادره در دفتر انديكس .
  •       تفكيك و توزيع نامه هابراي ارجاع به اقدام كننده ، واحد هاي مختلف و سایر ادارات .
  •       پاسخگوئي به ارباب رجوع در حدود وظائف محوله.
  •      بايگاني پرونده ها و نامه ها و اوراق اداري .
  •      انجام ساير امور طبق نظرمقام  مافوق .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-18 16:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ