هدف واحد مراقبت بیماریهای غیر واگیر در راستای افزایش کیفیت و طول عمر و کاهش هزینه های گزاف درمانی جامعه می باشد .
در حال حاضر با توجه به تغییر گذرا ی اپیدمیولوژیک بیماریها ی واگیر به سمت بیماریهای غیر واگیر ، شیوع بیماریهای غیر واگیر در حال افزایش است .
واحد پیگشیری و مراقبت از بیماریها ی غیر واگیر نیز در حال حاضر طیف وسیعی از بیماریهای غیر واگیر را تحت مراقبت و پیگیری دارد که از آن جمله می توان بیماریهای ذیل را نام برد .
پر فشارخونی ، دیابت ، سرطانها ، تالاسمی ، هموفیلی ، هیپوتیروئید ، گالاکتوزمیا فاویسم ، فنیل کتونوریا ، سوانح و حوادث و.......
وظایف واحد پیشگیری و مراقبت از بیماریهای غیرواگیر عبارتند از :
1-انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه های اجرایی .
2-تدوین برنامه عملیاتی بیماریهای غیرواگیر منطقه با توجه به اولویت .
3-دریافت برنامه های عملیاتی تائید شده و ابلاغ آن به واحدهای تابعه جهت اجرا.
4-پیش بینی و تهیه لوازم و وسائل مورد نیاز و توزیع آن در بین واحدهای تابعه جهت اجرا ی عملیات طبق اعتبارات مصوب.
5-همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت بمنظور بررسی و کنترل فعالیت مراکز مذکور درزمینه بیماریهای غیرواگیر.
6-شرکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش بهداشت.
7-دریافت آمار عملیات انجام شده از واحدهای تابعه و تنظیم آنها.
8-گزارش نهایی و ارائه آن به مسئولین استانی.
9-شرکت در جلسات و کمیته هاو کمسیون های مختلف و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی.
10-بررسی گزارشهای آماری رسیده از مراکز بهداشتی درمانی.
11-تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز و ارائه آن به مقامات و مسئولین ذی ربط.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-18 17:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ