عملكرد واحد تنظيم خانواده

 

-       آموزش كليه پرسنل بهداشتي و ماماهاي پزشك خانواده

-       اهداء جوائز به كليه پرسنل فعال در برنامه تنظيم خانواده

-       مشاوره 920 زوج در زمينه قبل از ازدواج

-  پايش و ارزشيابي برنامه براساس فرمت وارسال روند صعودي نسبت به سال گذشته

 

          برنامه شيرمادر

 

-       آموزش 85 نفر پرسنل بهداشتي وبيمارستان

-       تشكيل كميته ترويج تغذيه با شيرمادر هردوماه يكبار

-  راه اندازي مركز مشاوره شيردهي وبرگزاري كلاسهاي آموزش در مركز شماره دو

-  پايش وارزشيابي بيمارستان دوستدار كودك و انجام مداخلات براساس نتايج حاصله

-  تشكيل كمسيون شير مصنوعي هر2 هفته يكبار جهت كودكان متقاضي با شيرمصنوعي

-  تعطيلي تشويقي جهت كاركنان زن كه كودكان زير دو سال خود را با شير خودشان تغذيه مي كنند.

-  اهداء جوائز به مادران نمونه كه فرزندشان را تا دوسالگي با شير خود تغذيه نموده اند

 

               كودكان

 

-  تشكيل كميته هاي مرگ ومير وتكميل پرسشنامه در زمينه مرگ كودكان 59-1 ونوزادان وبررسي علل مرگ وانجام مداخلات جهت كاهش مرگ

-  آموزش كليه پرسنل بهداشتي در زمينه مراقبت از كودكان در برنامه كودك سالم وچاپ 25000 نسخه فرم

-  پايش برنامه براساس چك ليست به منظور رفع مشكلات موجود در برنامه وانجام مداخلات

 

        زنان ومادران

 

-  آموزش زنان در زمينه عفونتهاي شايع، سرطانهاي شايع ، زايمان زودرس ومرگ داخل رحمي به كليه پرسنل بهداشتي ، پزشكان وماماهاي پزشك خانواده

-       برگزاري روز جهاني ماما واهداء جوائز به ماماها

-       كاهش زايمان توسط فرد دوره نديده در سطح شهرستان

-  تشكيل كميته هاي مرگ ومير مادران باردار به منظور كاهش مرگ وانجام مداخلات به منظور بهبود كيفي خدمات

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-26 12:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ