عملكرد واحد بهداشت مدارس

 

1- تحت پوشش قراردادن تعداد 23901 نفر دانش آموز در مقاطع مختلف تحصيلي در مناطق شهري ، روستايي وعشايري در سه حيطه معاينات و غربال گري اوليه وثانويه ، آموزش مسائل بهداشتي در مدارس، بازديد بهداشت محيطي در274 واحد آموزشي

2- انجام معاينه اوليه به تعداد 1795 نفر دانش آموز دختر وپسر پايه اول ابتدايي در نقاط شهري و روستايي وعشايري توسط همكاران بهورز در روستاها وعشاير و كاردان هاي بهداشتي در مراكز بهداشتي درماني شهري

3- انجام معاينه تكميلي در تعداد 1795 نفر دانش آموز دختر وپسر پايه اول ابتدايي در نقاط شهري و روستايي وعشايري توسط پزشكان محترم خانواده

4- انجام معاينه اوليه در تعداد 1809 نفر دانش آموز پايه سوم ابتدايي دختر وپسر در نقاط شهري و روستايي وعشايري توسط همكاران بهورز و كاردان در خانه هاي بهداشت ومراكز بهداشتي درماني شهري

5- انجام معاينه تكميلي در تعداد 1809 نفر دانش آموز پايه سوم ابتدايي دختر وپسر در نقاط شهري و روستايي وعشايري توسط پزشكان محترم خانواده

6- انجام معاينه اوليه در تعداد 5257 نفر دانش آموز دختر وپسر پايه هاي ابتدايي در نقاط شهري ، روستايي وعشايري

7- انجام معاينه اوليه در تعداد 2186 نفر دانش آموز دختر وپسر اول راهنمايي در نقاط شهري ، روستايي

8- انجام معاينه تكميلي در تعداد 2186 نفر دانش آموز دختر وپسر اول راهنمايي در نقاط شهري و روستايي

9- انجام معاينه اوليه در تعداد 2912 نفر دانش آموز دختر وپسر اول متوسطه در نقاط شهري و روستايي

10- انجام معاينه تكميلي در تعداد 677 نفر دانش آموز دختر اول متوسطه در بخش ميمند ونقاط روستايي شهرستان فيروزآباد

11- ارجاع بيش از 500 مورد دانش آموز نياز مند به معاينات ومعالجات تخصصي به پزشكان متخصص در شهر فيروزآباد ومركز استان

12- توزيع 250 عدد مسواك و250 لوله خميردندان در بين دانش آموزان نيازمند همراه با آموزش عملي مسواك زدن در مدارس  ابتدايي نقاط محروم شهر، روستاها ومدارس عشايري

13- نظارت مستمر بر طرح شير مدارس در شهر و روستا در تحويل ومصرف شير سالم توسط دانش آموزان با همكاري واحد بهداشت محيط حداقل 63 مورد

14- نظارت وبازديد ضربتي وارائه برنامه غذايي در مدارس شبانه روزي تحت پوشش مديريت هاي آموزش وپرورش فيروزآباد وميمند

15- اجراي طرح آهن ياري در تعداد  7568 نفر دانش آموز دختر راهنمايي ومتوسطه به مدت 16 هفته در مدارس راهنمايي ومتوسطه با همكاري رابطين آموزش ديده مدارس ياد شده

16- عضويت وحضور فعال در تيم هاي نظارت از مراكز وخانه هاي بهداشت تابعه

17- عضويت و حضور فعال در پايش و ارزشيابي پزشكان خانواده

18- عضويت وحضور فعال در جلسات شوراي بهداشتي مديريت هاي آموزش وپرورش مناطق فيروزآباد وميمند

19- ارجاع اختصاصي 20 نفر دانش آموز نيازمند به فريم عينك بصورت رايگان از خانواده هاي محروم به مركز             بينايي سنجي شهر فيروزآباد به منظور انجام معاينه چشم و دريافت عينك

20- همكاري مستمر وصميمانه با مديريت آموزش وپرورش فيروزآباد در اجراي بهينه مانورهاي زلزله وحوادث غير مترقبه ، همايش همياران پليس و...

21- برنامه ريزي ، هماهنگي واجراي برنامه هاي جالب وديدني در هفته سلامت وهفته بهداشت مدارس از جمله برگزاري غرفه هاي سلامت ، كوه نوردي ، مسابقات ورزشي ، راه پيمايي، برگزاري مسابقات نقاشي و طراحي و       مقاله نويسي ، همايش شيرمدارس، پاكسازي ضربتي مدارس توسط دانش آموزان با همكاري مديريت هاي محترم آموزش وپرورش فيروزآباد وميمند و واحد محترم بهداشت محيط

22- اجراي برنامه هاي باز آموزي جهت بهورزان وكاردان هاي بهداشتي

23- اجراي برنامه هاي آموزشي وتوجيهي جهت مراقبين بهداشت مدارس مديريت هاي آموزش وپرورش فيروزآباد ميمند، كوار ، فراشبند وقيروكارزين

24- هماهنگي وهمكاري لازم با كليه واحدهاي ستادي مركز بهداشت جهت انجام امور بهداشتي

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-19 9:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ