شرح وظایف واحدآمار

 

-    نظارت وبررسی در معیارها،شاخصها،طبقه بندیها،جداول ،پرسشنامه ها ودستورالعملهای تهیه شده

-    نظارت وبررسی درامرمحاسبات انجام شده وفرمولهای مختلف آماری بکاررفته

-    انجام تجزیه وتحلیلهای آماری وبررسی نتایج آمارهای تهیه شده

-    نظارت درنحوه اجرای طرحهای آماری وارزشیابی روشهاومعیارهای استفاده شده

-    همکاری در برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان آمارویا افراد دوره ندیده

-    تشریک مساعی وهمکاری با مسئولین واحدهای مختلف

-    مطالعه وارائه طریق درتهیه وتدوین نشریات آماری

 

فعالیتهای واحدآمار:

 

      1- آمار

-    تشکیل کمیته آمارجهت تبادل نظر کارشناسان ستادی در ارتباط باآمارهای مختلف

-    بررسی وکنترل وجمع بندی آمارهای جمعیتی  ومحاسبه انواع شاخصهای آماری

-    وارد نمودن کلیه زیجهای حیاتی ارسالی پس از بررسی ورفع اشکال به کامپیوتر ومحاسبه شاخصهای آن ومقایسه با شاخصهای استانی واعلام به واحدها

-    کنترل و جمع بندی آمارهای بهداشتی خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی

-    ارسال پس خوراندهای آماری دررابطه با اشکالات

-    تجزیه وتحلیل آمارهای ارسا لی ومشخص نمودن نقاط قوت وضعف  خدمات ارائه شده و رسم نمودار.

-    اجرای طرح ساماندهی آمارجهت کلیه مراکز بهداشتی درمانی ونظارت آنها

-    برگزاری جلسات آموزشی آمارجهت کاردانها وبهورزان در طول سال

   

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-18 17:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ