tavajoh.gifتمامی فلوچارتها به صورت PDF  می باشند

click.jpgپاسخ به مکاتبات آموزش وپرورش جھت اجرای برنامه ھای آموزشی در مدارس ویژه

click.jpg تسویه حساب پرسنل
 
click.jpgجمع اوری موارد مرگ نوزادان
 

click.jpgدر خواست موافقت اصولی
 
click.jpgصدور و اصلاح پروانه بھره برداري

click.jpg بازدید از داروخانه ھا

click.jpgفرایند خرید دارو جھت انبار داروئی از شرکتھا
 
click.jpgفلوچارت فاويسم
 
click.jpgفلوچارت ارزیابی وضعیت بدنی(پوسچر) کارگران در حین انجام کار

 click.jpg فلوچارت آموزش بدو خدمت

click.jpgفلوچارت پرداخت حقوق جھت پرسنل تازه استخدام
 
click.jpgتدارکات

 click.jpgدرخواست اقلام و کالا توسط واحدھا از انبار و صدور حواله

click.jpgبازدید و اجرای قانون اصلاح ماده سیزده مواد خوردنی،آشامیدنی ،آرایشی وبھداشتی

click.jpgفلوچارت ارزشیابی سالیانه کارمند

click.jpgرابط مربی سلامت در حوزه علمیه

click.jpgفلوچارت تشکیل کمیته ھای بھداشتی

click.jpgشناسنامه ایمنی موادو برچسب مواد شیمیایی

click.jpgفرایند انتقال درآمد

click.jpgفرایند تعمیرتجھیزات ولوازم خاص مورد نیاز

click.jpgفرآیند ایجاد کارتابل الکترونیک

click.jpgفرآیند صدور پروانه مسئول فني

 click.jpgفلوچارت طرح تکریم

click.jpgفرآیند توزیع واكسن

click.jpgفرآیند صدور،تمدید و اصلاح پروانه ساخت

 click.jpgبایگانی نامه ھا واحکام
 
click.jpgفلوچارت تجزیه وتحلیل آمارھا وشاخصھای بھداشتی

click.jpgرسیدگی اسناد مالی

click.jpgصدور حواله ریتالین

click.jpgتھیه وتامین فرمھای آماری وپوشه بھداشتی مدارس 

click.jpgفلوچارت جذب پزشک خانواده روستايی

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-21 14:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ