منشور اخلاقی
كاركنان اين اداره خود را متعهد به خدمت صادقانه به مراجعين دانسته، كرامت انساني آنها را ارج نهاده و جلب رضايت الهي در چار چوب مقررات اداري را وظيفه شرعي خود مي دانند
                      به حكم آيه هاي :    
 
                                  «...و لاتقف ما ليس لك به علم...»                     (سوره اسراء آيه 36)
                                      «...اِن بعض الظن اِثم...»                               (سوره حجرات آيه12)                          
                 
 
                   *   پرهيز از هرگونه ايجاد جو، شايعه سازي، تهمت، غيبت و.... را وظيفه شرعي خود مي دانيم.
*    شفاف سازي و تلاش در جهت احقاق حقوق مراجعين وتقويت ارزشهاي اخلاقي، اسلامي و اجتماعي در محيط كار را وظيفه قانوني خود مي دانيم.
*     امانتداري و رازداري و حفظ اسرار ارباب رجوع را برخود واجب مي دانيم.
*    انتقال تجربيات و ارائه اطلاعات در جهت انجام خدمات بهينه به همكاران، بر قراري توازن و اعتدال متناسب فعاليت در محيط كار و زندگي خانوادگي را از وظايف خود مي دانيم .
*    استفاده قانوني و درست از اختيارات و قدرت سازماني و رعايت دقيق قوانين ومقررات را در وظايف خود واجب مي دانيم.
  *    ايجاد فضاي صميمانه درجهت اعتماد متقابل مراجعين و كاركنان را از وظايف خود مي دانيم.
*    پرهيز از هر گونه مظاهر فساد اداري از قبيل  سفارش، هديه غير متعارف و وجه نقد و جلوگيري از آن را وظيفه خود مي دانيم.
*     خود داري از تسليم مدارك و اسناد به اشخاص غير مربوط را از اصول كار در اين اداره مي دانيم.
*    حسن رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همكاران پرهيز از تبعيض و رعايت عدالت و انصاف در برخورد با شاكيان و متشاكيان مراجعه كننده را از ا اهم وظايف خود مي دانيم.
*     ارائه راهنمايي و اطلاعات لازم به مراجعين بمنظور سهولت انجام امور آنان و توجه به درخواستهاي معقول و قانوني مراجعين و تلاش درجهت برآورده نمودن آنها را از وظايف خود مي دانيم
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-29 10:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ