برگرفته از كتاب مجموعه كامل قوانين و مقررات اداري و استخدامي نوشته علي پاشا محمدنوري :

فصل دوم _ مرخصي استعلاجي : (صفحه 847-849)

ماده 21- هرگاه مستخدم شاغل بيمارشود و آن بيماري مانع از خدمت او باشد بايد مراتب را در كوتاهترين مدت ممكن به اداره متبوع اطلاع دهد و درموارد كمتر از ده روز گواهي پزشك را در اولين روز پس از مراجعه به محل خدمت و در موارد ده روز و بيشتر ، در پايان روز دهم به رئيس يا معاون واحد مربوطه جهت ارجاع به كارگزيني ارسال دارد.

ماده 22- كارگزيني مكلف است گواهي پزشك معالج مستخدم را براي اظهارنظر نزد پزشك معتمد وزارتخانه يا موسسه دولتي متبوع ارسال دارد و درصورتي كه مفاد گواهي مورد تأييد قرارگيرد حكم مرخصي استعلاجي را صادر نمايد.

تبصره 1- درصورتي كه دستگاه ذيربط پزشك معتمد دراختيار نداشته باشد ، سازمانهاي منطقه اي بهداشت و درمان استان مكلف به همكاري و معرفي پزشك معتمد از ميان پزشكان سازمان خواهندبود.

تبصره 2- اگر مستخدم به نظر دستگاه ذيربط معترض باشد موضوع به كميسيون پزشكي ارجاع مي شود و نظر اين كميسيون قطعي خواهدبود.

ماده 23- كميسيون پزشكي حداقل مركب از سه نفر پزشك خواهدبود كه بنابه درخواست دستگاه متبوع مستخدم و با توجه به نوع بيماري توسط سازمان هاي منطقه اي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهدشد. سازمانهاي مذكور مكلفند در اسرع وقت كميسيون را تشكيل و نتيجه را به دستگاه ذيربط اعلام نمايند.

ماده 24- تشخيص ابتلاء مستخدم به بيماري صعب العلاج و تعيين مدت معذوريت درهر نوبت شش ماه است و قابل تمديد خواهدبود.

ماده 25- درهرمورد كه موضوع به كميسيون پزشكي ارجاع مي شود نظر كميسيون كه به اتفاق يا به اكثريت اتخاذ شود قاطع خواهدبود.

ماده 26- به بانوان باردار براي هربار وضع حمل تا سه فرزند، سه ماه معذوريت و براي فرزند چهارم به بعد دوماه معذوريت و براي وضع حمل دو قلو به بالا يك سال معذوريت بااستفاده ازحقوق و فوق العاده هاي مربوط داده مي شود. معذوريت وضع حمل جزو مرخصي استعلاجي محسوب مي شود و تشخيص تاريخ شروع آن برعهده پزشك معالج است.

ماده 27- به مستخدمي كه ازمرخصي استعلاجي استفاده مي نمايد تاچهارماه و درصورتي كه به علت ابتلاء به بيماري صعب العلاج يا زايمان فرزندان توامان ( وفق ماده 26 اصلاحي آئين نامه مرخصي ها) مرخصي استعلاجي وي بيش از چهارماه باشد، تا حداكثر يك سال حقوق و فوق العاده هاي مربوط و در مورد بيماري هاي صعب العلاج درمدت زائد بريك سال تا هنگامي كه مشمول ماده 79 قانون استخدام كشوري قرار نگرفته است فقط حقوق پرداخت مي گردد.

ماده 28- حقوق و فوق العاده هاي مستخدميني كه در خارج ازكشور به حالت اشتغال يا مأموريت خدمت مي كنند درمدت مرخصي استعلاجي تا دوماه به ارز و درمدت زائد برآن با رعايت ماده27 به ريال پرداخت خواهدشد.

ماده 29- گواهي نامه اي كه در مورد بيماري مستخدم درخارج ازكشور صادرشده بايد ازحيث صحت صدور به تصديق سفارتخانه و يا كنسولگري ايران درمحل برسد. درمورد مستخدمين شاغل يا مأمور درخارج ازكشور تصديق سفارتخانه يا كنسولگري ايران درمحل ازحيث صحت صدور كافي خواهدبود ودرساير موارد هرگاه مفاد چنين گواهي نامه اي مورد تأييد پزشك معتمد قرارنگيرد موضوع در كميسيون پزشكي براي اظهارنظر قطعي مطرح خواهدشد.

ماده 30- مرخصي استعلاجي مستخدم درصورتي كه بيماري او ادامه يابد با رعايت مقررات اين فصل قابل تمديد است.

ماده 31- به جز مستخدمان موضوع ماده 26 اين آئين نامه، حفظ پست سازماني مستخدمي كه از مرخصي استعلاجي استفاده مي كند بيش از چهارماه الامي نيس

تعريف مرخصي استعلاجي:

همكاررسمي درسه حالت مي تواندازمرخصي استعلاجي استفاده نمايد:
1. ابتلاء به بيماري كه مانع ازانجام خدمت باشد
2. بيماري صعب العلاج
3. زايمان
زمان ارائه گواهی استعلاجی :
هر گاه مستخدم شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاهترین مدت ممکن به ادراه متبوع اطلاع دهد و درموارد کمتر از 10 روزگواهی پزشک را در اولین روز پس از مراجعه به محل خدمت و در موارد 10 روز و بیشتر در پایان روز دهم به رئیس یا معاون مربوطه جهت ارجاع به کارگزینی ارسال دارد .
                                                          shora.png]
                                                     29m2hrk.gif] دریافت فرم تائیدیه استعلاجی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-1 8:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ