click.jpgفرآیندها
 
 
روند ارائه خدمات باروری سالم به واجدین شرایط
روند مراقبت از سالمندان
فرایند ارجاع شیرخواران نیازمند شیر مصنوعی
فرایند بررسی مرگ کودکان 1-59 ماهه توسط کارشناس کودکان
فرایند دریافت و ارسال نمونه های پاپ اسمیر
فرایند معاینه بالینی سینه
فرایند مراقبت ماداران باردار
فرایند عضویت مادران باردار در سامانه پیام سلامت
فرایند عضویت سالمندان در سامانه پیام سلامت
فرایند عضویت کودکان در سامانه پیام سلامت
ارتقا فرایند سلامت خانواده

click.jpgدستورالعملها

گروه سلامت نوزادان، کودکان و شیر مادر

- قوانین و ایین نامه های ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی

- تغذيه شيرخوار در ساعت اول زندگي دستورالعمل

- كد بين المللي بازاريابي جانشين شونده هاي شيرمادر

- برنامه آهن ياري گروه هاي در معرض خطر كم خوني فقر آهن

- احیای پایه کودکان 1

گروه سلامت مادران

- برنامه آهن ياري گروه هاي در معرض خطر كم خوني فقر آهن

- تجویز امگا-سه در بارداری

- بارداری متعاقب تزریق واکسن روبلا

- در مورد زمان ارجاع مادر باردار با سابقه سزارين تكراري به متخصص زنان در ماه آخر بارداري

-سردرد در بارداری

- مرگ مادر متعاقب سقط یا زایمان در منزل

گروه سلامت باروری و تنظیم خانواده

-دستورالعمل روش های تنظیم خانواده

- دستورالعمل تكميل فرم های تنظیم خانواده

- دستورالعمل سیاستگذاری جدید جمعیت  1

- دستورالعمل سیاستگذاری جدید جمعیت 2

- دستورالعمل سیاستگذاری جدید جمعیت 3

گروه سلامت میانسالان

- دستورالعمل تهیه پاپ اسمیر

- بخشنامه دفتر سلامت خانواده، جمعیت، تغذیه و مدارس در خصوص پاپ اسمیر

- بیماری های پستان؛ معاینه بالینی و روش های تشخیصی ویژه پزشکان و کارشناسان مراکز بهداشتی-درمانی

- کلیدهای طلایی سلامت برای آینده ای شیرین تر از گذشته در دوران یائسگی

گروه سلامت سالمندان

- طرح درس شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي

- دستورالعمل پايش شيوه زندگي سالم

click.jpgفرم ها

چک لیست هایپایش برنامه سلامت کودکان:

-چک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در خانه بهداشت/پایگاه بهداشتی

-چک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در مرکز بهداشتی و درمانی روستایی

-چک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در مرکز بهداشتی و درمانی شهری

-دستورالعمل تکمیلچک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در خانه بهداشت/پایگاه بهداشتی

-دستورالعمل تکمیل چک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در مرکز بهداشتی و درمانی روستایی

-دستورالعمل تکمیل چک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در مرکز بهداشتی و درمانی شهری

 فرم های پرونده خانوار

-فرم 1

-فرم 2

-فرم 3

-فرم 4

برنامه مراقبت ادغام یافته کودک سالم

-فرم ثبت اولین معاینه نوزاد توسط پزشک

-فرم بررسی تغذیه با شیر مادر

- فرم ارجاع و پسخوراند کودک زیر 8 سال

     

برنامه مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال

-فرم ثبت بيماري شيرخواران کمتر از 2   ماه(پزشك)                         

-فرم ثبت بيماري شيرخواران 2 ماهه تا 5 ساله (پزشك)

-فرم ثبت  كودكبيماركمتر از 2 ماه و 2 ماه تا 5 سال (غیر پزشک)

     

 نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه

- پرسشنامه ب

-پرسشنامه ج

-پرسشنامه ه

-چک لیست پایش شهرستان

 -نرم افزار (CHS (ver1.2

 -راهنمای استفاده ازنرم افزار (CHS (ver1.2

 -نرم افزار  (CSO (ver1.1

 -راهنمای استفاده از نرم افزار (CSO (ver1.1

-بوکلت مراقبت ادغام یافته کودک سالم (پزشک)

-راهنمای بوکلت مراقبت ادغام یافته کودک سالم (پزشک)

-بوکلت مراقبت ادغام یافته کودک سالم (غیرپزشک)

-راهنمای بوکلت مراقبت ادغام یافته کودک سالم (غیرپزشک)

-بوکلت مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال (پزشک)

-بوکلت مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال (غیر پزشک)

گروه سلامت مادران

- تعاریف تشخیص بارداری

-مرور کلی و سریع مراقبت های مادران

-فرم مراقبت بارداری

-فرم مراقبت پس از زایمان

-دستورالعمل تکمیل فرم های مراقبتی مادران

-راهنمای کدگذاری دفتر مراقبت ممتد مادران

-دفترچه مراقبت مادر و نوزاد

-دفتر مراقبت ممتد مادران باردار

-دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران باردار

گروه سلامت باروری و تنظیم خانواده

-فرم جدید مراقبت تنظیم خانواده

-فرم موجودی-مصرفی

-فرم تنظیم خانواده 108

-فرم برآورد اقلام

-چک لیست پایش ماماهای IUD گذار

 - Vasectomy & Tubectomy Data Current Collection

گروه سلامت میانسالان

-دفتر ثبت خدمات سبا

-فرم سبا

-فرم پیگیری سبا

-راهنماي سبا

- فرم سما

-راهنماي سما

-فرم سرطان گردن رحم شهرستان

-فرم سرطان پستان شهرستان

-دستورالعمل تكميل فرم های غربالگری سرطان

-فرم ارجاع

گروه سلامت سالمندان

-فرم مراقبت دوره اي

-فرم آماري مراقبت - غير پزشك

-فرم آماري مراقبت - پزشك

-فرم آماري مراقبت - ستادي

-راهنماي  فرم هاي آماري مراقبت

-فرم ارجاع و پسخوراند مراقبت

-فرم پايش مراقبت هاي ادغام يافته

-فرم ثبت اطلاعات شيوه زندگي سالم

-شناسنامه کلاس شيوه زندگي سالم

-راهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندی (ویژه پزشک)

-راهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندی (ویژه غیرپزشک)
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-28 12:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ