اطلاعیه
tavajoh.gif]
دوره آموزشي بيماري تب مالت به روش شپ مدل

دوره آموزشي بيماري تب مالت به روش شپ مدل جهت بهيار ، پزشك ، كاردان و كارشناس بهداشت خانواده ، كاردان بيماريها ، كارشناس بهداشت محيط ، ماما ، مسئول پذيرش و مدارك پزشكي به مدت 7 ساعت در تاريخ 2/5/95 راس ساعت 5/8 صبح برگزار ميگردد كه كاركنان مذكور درصورت تمايل مي توانند با هماهنگي مسئول مركز كه موجب تعطيلي محل كار نگردد به صورت كتبي تا تاريخ 30/4/95 با مشخصات نام و نام خانوادگي و كد ملي اقدام به ثبت نام نمايند . بديهي است در صورت عدم ثبت نام تا تاريخ مذكور اين واحد هيچ مسئوليتي ندارد و با توجه به ظرفيت سالن اولويت با كساني هست كه زودتر ثبت نام نمايند . لازم به ذكر است كه شركت كنندگان پس از اتمام كلاس بايستي به محل كار خود مراجعه وبه انجام امورات محوله بپردازند

tavajoh.gif]دوره آموزشي فصل نامه بهورز شماره 91

دوره آموزشي فصل نامه بهورز شماره 91  جهت پزشك ، بهورز، امور دارو ، دندان پزشكي ، كاردان وكارشناس بهداشت حرفه اي – محيط – خانواده – دهان و دندان – كارشناس پذيرش ومدارك پزشكي – مباره با بيماريها – كارشناس تجهيزات پزشكي – تغذيه – مواد غذايي – مدارس – مربي خدمات بهداشتي به مدت 5 ساعت در تاريخ 27/5/95 راس ساعت 8 صبح برگزار ميگردد كه كاركنان مذكور درصورت تمايل مي توانند با هماهنگي مسئول مركز كه موجب تعطيلي محل كار نگردد به صورت كتبي تا تاريخ 25/5/95 با مشخصات نام و نام خانوادگي و كد ملي اقدام به ثبت نام نمايند . بديهي است در صورت عدم ثبت نام تا تاريخ مذكور اين واحد هيچ مسئوليتي ندارد و با توجه به ظرفيت سالن اولويت با كساني هست كه زودتر ثبت نام نمايند . لازم به ذكر است كه شركت كنندگان پس از اتمام كلاس بايستي به محل كار خود مراجعه وبه انجام امورات محوله بپردازند


 tavajoh.gif]دوره آموزشي زيج حياتي و پوستر شاخصهاي بهداشتي

دوره آموزشي زيج حياتي و پوستر شاخصهاي بهداشتي جهت پزشك ، كاردان بهداشت حرفه اي ، خانواده ، محيط ، بيماريها و كارشناس بهداشت حرفه اي ، بهداشت خانواده ، بهداشت محيط ،پذيرش ومدارك پزشكي ،مبارزه با بيماريها ،تغذيه ،مربي بهداشت مدارس به مدت 5 ساعت در تاريخ 30/5/95 راس ساعت 5/8 صبح برگزار ميگردد كه كاركنان مذكور درصورت تمايل مي توانند با هماهنگي مسئول مركز كه موجب تعطيلي محل كار نگردد به صورت كتبي تا تاريخ 28/5/95 با مشخصات نام و نام خانوادگي و كد ملي اقدام به ثبت نام نمايند . بديهي است در صورت عدم ثبت نام تا تاريخ مذكور اين واحد هيچ مسئوليتي ندارد و با توجه به ظرفيت سالن اولويت با كساني هست كه زودتر ثبت نام نمايند . لازم به ذكر است كه شركت كنندگان پس از اتمام كلاس بايستي به محل كار خود مراجعه وبه انجام امورات محوله بپردازند


 tavajoh.gif]دوره آموزشي فرزند پروري انتخابي به منظور كاهش مصرف مواد

دوره آموزشي فرزند پروري انتخابي به منظور كاهش مصرف مواد جهت بهيار ، پزشك ، داروساز ، دندانپزشك ، روانشناس ، كاردان وكارشناس امور دارويي ، بهداشت حرفه اي ، خانواده ، محيط ، مدارك پزشكي ، بيماريها ، ماما ، مدارس به مدت 7 ساعت در تاريخ 4/5/95 راس ساعت 5/8 صبح برگزار ميگردد كه كاركنان مذكور درصورت تمايل مي توانند با هماهنگي مسئول مركز كه موجب تعطيلي محل كار نگردد به صورت كتبي تا تاريخ 2/5/95 با مشخصات نام و نام خانوادگي و كد ملي اقدام به ثبت نام نمايند . بديهي است در صورت عدم ثبت نام تا تاريخ مذكور اين واحد هيچ مسئوليتي ندارد و با توجه به ظرفيت سالن اولويت با كساني هست كه زودتر ثبت نام نمايند . لازم به ذكر است كه شركت كنندگان پس از اتمام كلاس بايستي به محل كار خود مراجعه وبه انجام امورات محوله بپردازند
 
 
tavajoh.gif] دوره آموزشي اختلالات مصرف مواد در نظام مراقبت هاي بهداشتي
دوره آموزشي اختلالات مصرف مواد در نظام مراقبت هاي بهداشتي جهت كاردان و كارشناس بيماريها – بهداشت حرفه اي – بهداشت خانواده – بهداشت محيط – دهان ودندان – امور دارو –مدارس – ماما – پزشك – روانشناس – بهيار- بهورز- مسئول آمار و مدارك پزشكي  به مدت 7 ساعت در تاريخ 22/4/95 راس ساعت 5/8 صبح در فيروزآباد و درتاريخ 28/4/95 در ميمند برگزار ميگردد كه كاركنان مذكور درصورت تمايل مي توانند با هماهنگي مسئول مركز كه موجب تعطيلي محل كار نگردد به صورت كتبي تا تاريخ 20/4/95 با مشخصات نام و نام خانوادگي و كد ملي اقدام به ثبت نام نمايند . بديهي است در صورت عدم ثبت نام تا تاريخ مذكور اين واحد هيچ مسئوليتي ندارد و با توجه به ظرفيت سالن اولويت با كساني هست كه زودتر ثبت نام نمايند . لازم به ذكر است كه شركت كنندگان پس از اتمام كلاس بايستي به محل كار خود مراجعه وبه انجام امورات محوله بپردازند /


tavajoh.gif]دوره آموزشي تجزيه و تحليل شاخصهاي بهداشتي  

 دوره آموزشي تجزيه و تحليل شاخصهاي بهداشتي جهت كاردان و كارشناس بهداشت روان بهداشت حرفه اي – بهداشت خانواده بهداشت محيط مبارزه با بيماريها تغذيه  به مدت 6ساعت در تاريخ 14/4/95 راس  ساعت 5/8 صبح برگزار ميگردد كه كاركنان مذكور درصورت تمايل مي توانند با هماهنگي مسئول مركز كه موجب تعطيلي محل كار نگردد به صورت كتبي تا تاريخ 12/4/95 با مشخصات نام و نام خانوادگي و كد ملي اقــدام   به ثبت نام نمايند . بديهي است در صورت عدم ثبت نام تا تاريخ مذكور اين واحد هيچ مسئوليتي ندارد و با توجه به ظرفيت سالن اولويت با كساني هست كه زودتر ثبت نام نمايند . لازم به ذكر است كه شركت كنندگان پس از اتمام كلاس بايستي به محل كار خود مراجعه وبه انجام امورات محوله بپردازند

 

tavajoh.gif] دوره آموزشي بهداشت پرتوكاران
   دوره آموزشي بهداشت پرتوكاران جهت پزشك - كاردان و كارشناس بهداشت حرفه اي به مدت 7ساعت در تاريخ 8/4/95 راس ساعت 8 صبح برگزار ميگردد كه كاركنان مذكور درصورت تمايل مي توانند با هماهنگي مسئول مركز كه موجب تعطيلي محل كار نگردد به صورت كتبي تا تاريخ 6/4/95 با مشخصات نام و نام خانوادگي و كد ملي اقدام به ثبت نام نمايند . بديهي است در صورت عدم ثبت نام تا تاريخ مذكور اين واحد هيچ مسئوليتي ندارد و با توجه به ظرفيت سالن اولويت با كساني هست كه زودتر ثبت نام نمايند . لازم به ذكر است كه شركت كنندگان پس از اتمام كلاس بايستي به محل كار خود مراجعه وبه انجام امورات محوله بپردازند /ف

tavajoh.gif]دوره آموزشي مداخلات رواني اجتماعي در بلايا

دوره آموزشي مداخلات رواني اجتماعي در بلايا جهت بهورز ، بهيار ، پزشك ، روانشناس، كاردان امور دارويي ، بهداشت حرفه اي ، خانواده ، دهان ، محيط، پذيرش و مدارك پزشكي ، پيشگيري و مبارزه با بيماريها و كارشناس بهداشت حرفه اي ، خانواده ، محيط ، پذيرش و مدارك پزشكي ، پيشگيري مبارزه با بيماريها ، ماما ، مربي بهداشت مدارس به مدت 7 ساعت در تاريخ 17/6/95 در ميمند و 20/6/95 در فيروزآباد راس ساعت 8 صبح برگزار ميگردد كه كاركنان مذكور درصورت تمايل مي توانند با هماهنگي مسئول مركز كه موجب تعطيلي محل كار نگردد به صورت كتبي تا تاريخ 15/6/95 جهت ميمند و 18/6/95جهت شركت در مركز بهداشت با مشخصات نام و نام خانوادگي و كد ملي اقدام به ثبت نام نمايند . بديهي است در صورت عدم ثبت نام تا تاريخ مذكور اين واحد هيچ مسئوليتي ندارد و با توجه به ظرفيت سالن اولويت با كساني هست كه زودتر ثبت نام نمايند . لازم به ذكر است كه شركت كنندگان پس از اتمام كلاس بايستي به محل كار خود مراجعه وبه انجام امورات محوله بپردازند.ضروريست پرسنل مركز ميمندفقط در جلسه مربوط به آن مركز ثبت نام نمايند


 tavajoh.gif]دوره آموزشي وسايل حفاظت فردي

دوره آموزشي وسايل حفاظت فردي جهت بهورز ، پزشك ، كاردان بهداشت حرفه اي ، كارشناس بهداشت حرفه اي به مدت 7.ساعت در تاريخ 31/6/95 راس ساعت 8 صبح برگزار ميگردد كه كاركنان مذكور درصورت تمايل مي توانند با هماهنگي مسئول مركز كه موجب تعطيلي محل كار نگردد به صورت كتبي تا تاريخ 29/6/95 با مشخصات نام و نام خانوادگي و كد ملي اقدام به ثبت نام نمايند . بديهي است در صورت عدم ثبت نام تا تاريخ مذكور اين واحد هيچ مسئوليتي ندارد و با توجه به ظرفيت سالن اولويت با كساني هست كه زودتر ثبت نام نمايند . لازم به ذكر است كه شركت كنندگان پس از اتمام كلاس بايستي به محل كار خود مراجعه وبه انجام امورات محوله بپردازند /ف

tavajoh.gif]طرح قرآني بيان نور 1
پيرو نامه شماره 95/832415 مورخ 13/6/95 مديريت محترم تعالي فرهنگي و فعاليتهاي فوق برنامه در خصوص ثبت نام در طرح قرآني بيان نور 1 همراه با 10 امتياز آموزشي ، با توجه به اينكه درخواست ثبت نام از واحدها تاكنون به واحد آموزش ضمن خدمت نرسيده مقتضي است علاقمندان در صورت تمايل تا تاريخ 8 مهرماه جاري جهت ثبت نام به واحد مذكور مراجعه فرمايند

tavajoh.gif]دوره آموزشي رواني اجتماعي در بلايا

 

دوره آموزشي رواني اجتماعي در بلايا جهت بهورز ، بهيار ، پزشك اورژانس 115، پزشك عمومي ، روانشناس ، كاردان و كارشناسان بهداشت حرفه اي ، بهداشت خانواده ، بهداشت دهان ، محيط، پذيرش و مدارك پزشكي ، مبارزه با بيماريها ، ماما ، بهداشت مدارس و كاردان امور دارويي به مدت 7ساعت در تاريخ 3/7/95 راس ساعت 8 صبح جهت كساني كه در دوره هاي قبلي شركت نكرده اند برگزار ميگردد كه كاركنان مذكور درصورت تمايل مي توانند با هماهنگي مسئول مركز كه موجب تعطيلي محل كار نگردد به صورت كتبي تا تاريخ 95/7/1 با مشخصات نام و نام خانوادگي و كد ملي اقدام به ثبت نام نمايند . بديهي است در صورت عدم ثبت نام تا تاريخ مذكور اين واحد هيچ مسئوليتي ندارد و با توجه به ظرفيت سالن اولويت با كساني هست كه زودتر ثبت نام نمايند . لازم به ذكر است كه شركت كنندگان پس از اتمام كلاس بايستي به محل كار خود مراجعه وبه انجام امورات محوله بپردازند /ف


 

tavajoh.gif] آزمون فصلنامه بهورز
باعنايت به اينكه آزمون فصلنامه بهورز شماره 92 درتاريخ 95/7/24 راس ساعت 12 درمحل سالن كنفرانس مركزبهداشت جهت طبقه شغلي  پزشك عمومي، داروساز، دندانپزشك، كاردان امورداروئي ،كاردان وكارشناس بهداشت حرفه اي، خانواده ، دهان ودندان، محيط، پذيرش ومدارك پزشكي ، مبارزه بابيماريها، كارشناس تجهيزات پزشكي ، تغذيه ، مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي ، مربي بهداشت مدارس و خدمات بهداشتي برگزار ميگردد، علاقمندان مي توانند تا تاريخ 95/7/22 جهت ثبت نامه با هماهنگي مسئول واحد به طوريكه موجب تعطيلي مركز نگرددبه رابط آموزش ضمن خدمت مراجعه و ثبت نام نمايند./.م1113
tavajoh.gif]کارگاه آموزشی بررسی داده های سلامت
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت کلیه پزشک بهداشت روان و تغذیه و مبارزه با بیماریها بهیار مدارس بهداشت حرفه ای ماما بهداشت خانواده  در تاریخ 18/11/94ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 16/11/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.


tavajoh.gif]کارگاه آموزشی مستندسازی
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 7 ساعت جهت کلیه پرسنل  در تاریخ 16/11/94 ساعت 30/8 صبح جهت مراکز میمند و جوکان و دادنجان برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 14/11/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.


tavajoh.gif]کارگاه آموزشی مستندسازی  
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 7 ساعت جهت کلیه پرسنل  در تاریخ 14/10/94 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 12/10/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.


tavajoh.gif]آزمون غیرحضوری  نور احکام
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 10 ساعت جهت کلیه پرسنل  در تاریخ 28/9/94ساعت 30/12 الی 13  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 20/09/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.


tavajoh.gif]کارگاه آموزشی پیشگیری از حوادث
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت کلیه پرسنل  در تاریخ 23/09/ 94و 18/9/94 ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 21/09/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی تفسیر تستهای کبدی و تیروییدی
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت آزمایشگاه  تاریخ 19/08/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 17/08/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.


tavajoh.gif]کارگاه آموزشی اصلاح شیوه های زندگی
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت کلیه پرسنل در تاریخ 04/08/94 و 11/8/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 09/08/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی حوادث غیر مترقبه
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت پزشک و پرستار و کاردان  و کارشناس بهداشت خانواده و ماما تاریخ 22/07/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 20/07/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی مدیریت دفع پسماند در آزمایشگاه
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت پرسنل آزمایشگاه  تاریخ 26/07/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 24/07/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار ارگونومی
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت پزشک و پرستار و کاردان  و کارشناس بهداشت و ماما تاریخ 27/7/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 25/07/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی ارگونومی محیط کار
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت کلیه پرسنل تاریخ 21/07/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 19/07/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی بهداشت محیط و بوفه مدارس
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت پزشک و پرستار و کاردان  و کارشناس بهداشت خانواده و ماما تاریخ 16/07/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 14/07/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی هپاتیت
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت پزشک و پرستار و کاردان  و کارشناس بهداشت خانواده و ماما تاریخ 15/07/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 13/07/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی خود مراقبتی
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت پزشک و پرستار و کاردان  و کارشناس بهداشت خانواده و ماما تاریخ 14/07/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 12/07/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی مداخلات روانی اجتماعی در بلایا
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت پزشک و پرستار و کاردان  و کارشناس بهداشت خانواده و ماما تاریخ 12/07/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 10/07/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.


tavajoh.gif]کارگاه آموزشی معاینات
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت پزشک و پرستار و کاردان  و کارشناس بهداشت خانواده و ماما تاریخ 14/06/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 12/06/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی اصول مدیریت سو مصرف مواد  
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 4ساعت جهت مراقبین سلامت تاریخ 15/06/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 13/06/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی مراقبت میانسالان
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت مراقبین سلامت تاریخ 16/06/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 14/06/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی بررسی شاخص های سلامت  
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت مراقبین سلامت تاریخ 17/06/94 و 18/06/94 راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 15/06/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد. 
 
tavajoh.gif]کارگاه آموزشی اصول بهداشت محیط
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 14ساعت جهت مراقبین سلامت  کاردان و کارشناس محیط و حرفه ای  سلامت تاریخ 19/06/94 الی 30/06/94 راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 17/06/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد. 

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی سرطانهای شایع
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6ساعت جهت مراقبین سلامت  کاردان و کارشناس محیط و حرفه ای و خانواده    تاریخ 21/06/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 19/06/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد. 

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی مراقبت مادران باردار
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6ساعت جهت مراقبین سلامت  تاریخ 12/06/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 10/06/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد. 

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی مشاوره پیگیری و کنترل و مراقبت سلامت روان
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 14ساعت جهت مراقبین سلامت تاریخ  11/06/94راس  ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 09/06/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد. 

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی اصول بررسی مورفولوژیک گلبولهای قرمز خون  
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6ساعت جهت پزشک و کاردان و کارشناس آزمایشگاه  تاریخ 10/06/94  راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 08/06/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد. 

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی کنترل کیفی تالاسمی  
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت4 ساعت جهت پزشک و کاردان و کارشناس آزمایشگاه  تاریخ 07/06/94 راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 05/06/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد. 

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی آشنایی با چک لیستهای  بهداشت محیط مراکز تهیه غذا
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت6ساعت کاردان و کارشناس محیط و حرفه ای   تاریخ 19/05/94 راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 25/05/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد. 

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی سامانه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت6ساعت جهت مراقبین سلامت تاریخ 24/05/94 راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 22/05/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد. 


tavajoh.gif]کارگاه آموزشی تغذیه بیماران فشارخون و دیابتی
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت6ساعت جهت مراقبین سلامت    تاریخ 19/05/94 و 24/05/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 17/05/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی سلامت باروری
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت6ساعت جهت مراقبین سلامت    تاریخ31/05/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 29/05/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی مقوی و مغذی کردن غذای کودک  
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت6ساعت جهت مراقبین سلامت    تاریخ28/05/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 26/05/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی تغذیه در گروههای سنی
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت7ساعت جهت مراقبین سلامت    تاریخ08/05/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 06/05/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی بیماریهای واگیر  
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت5ساعت جهت بهورز و تیم سلامت     تاریخ 12/05/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 10/05/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.


tavajoh.gif]کارگاه آموزشی مراقبت از سلامت کودک
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت7ساعت جهت مراقبین سلامت    تاریخ 05/05/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 10/05/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.


tavajoh.gif]کارگاه آموزشی مراقبت از سلامت نوجوان
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت7ساعت جهت مراقبین سلامت    تاریخ 01/05/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 29/04/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی پیشگیری از خود کشی
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت6ساعت جهت پرستارو پزشک و کاردان بهداشت روان و خانواده     تاریخ 13/05/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 11/05/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی مراقبت از سالمند
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت4ساعت جهت مراقبین سلامت    تاریخ 30/04/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 28/04/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی بهبود تغذیه کودکان دچار سو تغذیه
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت5ساعت جهت مراقبین سلامت    تاریخ 27/03/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 25/03/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی نظام مراقبت نوجوانان و پرونده الکترونیک
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت6ساعت جهت بهیار مدارس بهداشت حرفه ای ماما بهداشت خانواده    تاریخ 19/03/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 17/03/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد


tavajoh.gif]کارگاه آموزشی کاهش حوادث و بلایا
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت6ساعت جهت پزشک بهداشت روان و تغذیه و مبارزه با بیماریها بهیار مدارس بهداشت حرفه ای ماما بهداشت خانواده    تاریخ 12/03/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 10/03/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی میانسالان
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت6ساعت جهت مراقبین سلامت     تاریخ 09/03/94راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 07/03/94بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد

 دوره های برگزار شده 93
tavajoh.gif]کارگاه آموزشی مقابله با استرس
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 8 ساعت جهت کارشناسان و کاردانهای اداری مالی و فناوری اطلاعات تاریخ 5/12 /93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 03/12/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی مبانی و سلامت شغلی
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت کارشناسان و کاردانهای اداری مالی و فناوری اطلاعات تاریخ 13/12 /93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 11/12/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی نقش تغذیه در پیشگیری از پوکی استخوان
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 5ساعت جهت کارشناسان و کاردانهای بهداشت خانواده و بهداشت محیط و تغذیه و ماما  تاریخ 11/11/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 09/11/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی مراقبت نوجوانان
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت پزشک و پرستار و کاردان  و کارشناس محیط و حرفه ای تاریخ 07/11/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 05/11/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی غیر حضوری کم تحرکی دانش آموزان
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 5ساعت جهت بهورزان و کاردانهای تیم سلامت ما  تاریخ 01/11/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 29/10/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.


tavajoh.gif]کارگاه آموزشی مراقبتهای پیش از بارداری
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت بهیار و پرستار وپزشک و کارشناسان و کاردانهای بهداشت خانواده و تغذیه و ماما  تاریخ 02/11/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 30/10/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی بهداشت روان
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 5ساعت جهت پزشک و دندانپزشک و مبارزه با بیماریها و ماما  تاریخ 16/10/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 14/10/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.


tavajoh.gif]کارگاه آموزشی نقش تغذیه در پیشگیری و درمان دیابت
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 5ساعت جهت کارشناسان و کاردانهای بهداشت خانواده  و تغذیه و ماما  تاریخ 04/10/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 02/10/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقی
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 16 ساعت جهت تمامی رسته های شغلی تاریخ 25/09/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 22/09/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی شیوه های موثر ترک دخانیات
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت کارشناسان و کاردانهای بهداشت محیط و تغذیه و مبارزه با بیماریها  تاریخ 27/08/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 25/08/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی آمار و شاخص های بهداشت حرفه ای
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت کارشناسان و کاردانهای بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط  تاریخ 25/08/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 22/08/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی مدیریت کیفیت جامع
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 20ساعت  جهت کلیه همکاران تاریخ 21/08/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 18/08/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی سلامت کودکان
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت8ساعت جهت پزشک و کارشناسان و کاردانهای بهداشت خانواده و ماما    تاریخ 20/08/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 18/08/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی خواب و اثرات آن
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت پزشک و کارشناسان و کاردانهای بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط   تاریخ 18/08/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 16/08/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی بررسی داده ها با برنامه های رایانه ای
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 8 ساعت جهت کاردان و کارشناسان بهداشتی تاریخ 11/08/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 08/08/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی نرم افزار اتوماسیون اداری 2 
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6ساعت جهت کلیه همکاران تاریخ 10/08/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 08/08/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی نرم افزار اتوماسیون اداری 1
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 3 ساعت جهت کلیه همکاران که دوره آموزشی فوق رانگذرانده اند  تاریخ 10/08/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 08/08/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی بهداشت محیط مطبها و مراکزدرمانی
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت پزشک و کارشناسان و کاردانهای بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط   تاریخ 29/07/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 27/07/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی مدیریت جامع کیفیت
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 20ساعت جهت تمامی رسته های شغلی تاریخ 23/07/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 20/07/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی مراقبتهای پیش از باردداری
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 8ساعت جهت پزشک و کارشناسان و کاردانهای بهداشت خانواده و ماما  تاریخ 22/07/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 20/07/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی حوادث بیمارستانی
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 8ساعت جهت پزشک و کارشناسان و کاردانهای بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط   تاریخ 20/07/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 18/07/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد


tavajoh.gif]کارگاه آموزشی راهنمای نرم افزار آماری 1
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 8ساعت جهت پزشک و کارشناسان و کاردانهای بهداشتی    تاریخ 15/07/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 13/07/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی تزریقات سالم
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 8ساعت جهت پزشک و ماما تاریخ 14/07/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 12/07/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی ارتقا برنامه تالاسمی
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 8ساعت جهت پزشک و کارشناسان و کاردانهای بهداشت خانواده و بیماریهای غیرواگیر تاریخ 30/06/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 28/06/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد


tavajoh.gif]کارگاه آموزشی خواب و اثرات آن
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت پزشک و کارشناسان و کاردانهای بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط   تاریخ 18/08/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 16/08/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد


tavajoh.gif]کارگاه آموزشی مبانی بهداشت محیط 

به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت کارشناسان و کاردانهای جوکان دادنجان ومیمنددر تاریخ 24/06/93راس ساعت 30/8 صبح در میمند و در تاریخ  25/06/93و 31/06/93  جهت کارکنان فیروزآباد در فیروزآباد برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 20/06/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 5ساعت جهت کارشناسان و کاردانهای بهداشتی  جوکان دادنجان ومیمنددر تاریخ 09/06/93راس ساعت 30/8 صبح در میمند و در تاریخ  11/06/93جهت کارکنان فیروزآباد در مرکز فیروزآباد برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 06/06/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.


tavajoh.gif]کارگاه آموزشی شاخصهای سلامت 1
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت کارشناسان و کاردانهای ستاد و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در تاریخ 28/05/93 راس ساعت 30/8 صبح برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 24/05/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی پیشگیری از کم تحرکی دانش آموزان
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی به مدت 6 ساعت جهت کارشناسان و کاردانهای ستاد و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در تاریخ 21/05/93 راس ساعت 30/8 صبح برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 17/05/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی عوامل زیان آور شیمیایی و سلیس
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی   به مدت 6 ساعت جهت کارشناسان و کاردانهای بهداشت حرفه ای ، کارشناسان و کاردان های بهداشت محیط در تاریخ 27/05/93راس ساعت 30/8 صبح برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 23/05/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی مقدماتی بهداشت مواد غذایی
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی   به مدت 6 ساعت جهت کارشناسان و کاردانهای بهداشت حرفه ای ، کارشناسان و کاردان های بهداشت محیط و مبارزه با بیماریها  در تاریخ 14/05/93راس ساعت 30/8 صبح برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 10/05/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد


tavajoh.gif]کارگاه آموزشی مبانی بهداشت محیط 
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت کارشناسان و کاردانهای جوکان دادنجان ومیمنددر تاریخ 24/06/93راس ساعت 30/8 صبح در میمند و در تاریخ  25/06/93و 31/06/93  جهت کارکنان فیروزآباد در فیروزآباد برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 20/06/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی مقدماتی مهارتهای زندگی 2
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت کارشناسان و کاردانهای روستایی تاریخ 23/04/93راس ساعت 30/8 صبح در کارکنان فیروزآباد و در تاریخ  23/04/93 جهت کارکنان مراکز شهری  در فیروزآباد برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 20/04/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.


tavajoh.gif]کارگاه آموزشی پیشگیری از افسردگی
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 5 ساعت جهت کارشناسان و کاردانهای روستایی تاریخ 15/04/93راس ساعت 30/8 صبح در کارکنان فیروزآباد و در تاریخ  15/04/93 جهت کارکنان مراکز شهری  در فیروزآباد برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 12/04/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد.

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی اجرای مداخلات آموزشی
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 6 ساعت جهت پزشک و کارشناسان و کاردانهای بهداشتی    تاریخ 10/04/93راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 08/04/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد

tavajoh.gif]کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی
به استحضار میرساند که کارگاه آموزشی  به مدت 8ساعت جهت پزشک و کارشناسان و کاردانهای بهداشت تاریخ   25/03/ 93     و27 /03/ 93 راس ساعت 30/8 صبح در سالن اجتماعات  برگزار میگردد که کارکنان مذکور درصورت تمایل می توانند با هماهنگی مسئول مرکز که موجب تعطیلی محل کارنگردد تا تاریخ 22/03/93بصورت کتبی با مشخصات نام ونام خانوادگی وکدملی اقدام به ثبت نام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ثبت نام تا تاریخ مذکور این واحد هیچ مسئولیتی ندارد


 

.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-1 13:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ